bloembollen

Algemene voorwaarden

Verstandig dat u even onze algemene voorwaarden nakijkt.
Algemene voorwaarden zijn altijd juridisch opgesteld. Daarom geven wij de belangrijkste punten ook in 'gewoon' Nederlands. Hier komen ze:

- Verzending van uw bestelling geschiedt op ons risico. Wij staan dus garant voor aflevering. Wij hebben hiervoor om uw adresgegevens gevraagd en gebruiken deze uitsluitend voor de bezorging van uw bestelling.

- U heeft tot 14 dagen na ontvangst van uw bestelling het recht om zonder opgaaf van reden de koop, of een deel van de koop, te ontbinden. Hiervoor dient u wél uw bestelling (of een deel ervan) aan ons te retourneren. U draagt het risico en de kosten van de retourzending. Dit geldt alleen voor particuliere aankopen.

- Een succesvolle aanplant is voor ons even belangrijk als voor u. Het is daarom onze plicht om vitale bollen te leveren en u zo goed mogelijk te adviseren. U bent echter verantwoordelijk voor de aanplant en de verzorging van de bloembollen, en de hergroei ervan.

- Het is onze plicht om de juiste soorten en cultivars aan u te leveren. Als een soort onverhoopt is uitverkocht zullen wij altijd eerst met u overleggen voor een passende vervanger. 


Hieronder vindt u onze geldende complete algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden van De warande, gevestigd te Vorden Versie geldig vanaf 04-06-2018

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van De Warande. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van De Warande.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. De Warande behoud zich het recht de leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Bestellingen worden in volgorde van binnenkomst verwerkt.
2.3 Leveringen geschiedt uitsluitend binnen de EU-landen en Zwitserland plaats. Eventuele douaneheffingen en andere invoerkosten voor Zwitserland zijn voor rekening van de koper. CITES-verplichte soorten kunnen wij helaas niet opsturen naar Zwitserland.
2.4 Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de leverdata en levertijden zoals aangegeven op de website van De Warande. Leverdata en levertijden zoals omschreven zijn indicatief.
2.5 Verzending geschiedt via PostNL pakketdienst of andere pakketdienst. Voor vrachtkosten en verpakking brengen wij per verzending een vergoeding in rekening. Bij zendingen binnen Nederland met een waarden van boven de €90,- nemen wij deze kosten voor onze rekening.
2.6 Verzending geschiedt op risico van De Warande. Uw bestelling is gedurende de zending voor de factuurwaarde verzekerd voor verlies tot een maximum van €500,- euro.
2.7 Aan de leveringsplicht van De Warande zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door De Warande geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3. Betaling en prijzen
3.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op bankrekening NL06 TRIO 0781 3352 (BIC: TRIONL2U) ten name van De Warande onder vermelding van het order- en factuurnummer. Bij vooruitbestellingen (dat zijn bestellingen geplaatst vóór 15 augustus voor levering in het najaar) geldt een uiterlijke betalingsdatum van 1 september.
3.2 Prijzen kunnen binnen de looptijd van de aanbieding veranderd worden.
3.3 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.4 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief BTW.
3.5 Alle bankkosten voor betalingen uit het buitenland of terugbetalingen aan het buitenland, zijn ten laste van koper.

4. Bestellingen
4.1 De minimale ordergrootte bedraagt €0,- exclusief vracht- en verpakkingskosten. Nabestellingen worden beschouwd als een nieuwe order.
4.2 Indien een artikel is uitverkocht wordt het bedrag voor dit artikel geretourneerd of wordt dit artikel (in overleg met de klant) vervangen met een goedgelijkend soort. Het overige door u bestelde geldt als zijnde de definitieve bestelling.
4.3 Eventuele invordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor de rekening van de koper.
4.4 De Warande behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
4.5 De afbeeldingen en gegevens betreffende bloeikleuren, bloeiperiodes en planthoogte vermeldt door De Warande zijn indicatief.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij De Warande, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van De Warande. De Warande houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens alleen gebruiken voor de afhandeling en verzending van uw order en deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
5.2 U heeft als klant de mogelijkheid om een kopie van uw persoonlijke gegevens te ontvangen of om uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen. Stuur hiervoor een verzoek naar: [email protected]


6. Garantie/herroepingsrecht
6.1 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak ondeugdelijk is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan De Warande) deze gebreken binnen 14 werkdagen na ontvangst te melden aan De Warande.
6.2 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Nederlandse Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden maar in goede staat te retourneren.
6.3 Het terugzenden van de geleverde zaken komt voor rekening en risico van de afnemer.
6.4 Klachten over vermeende soortonechtheid tijdens de aanvang van de bloei waargenomen kunnen tot 1 jaar na ontvangst van de bestelling met een bijgevoegde foto van de betreffende plant met bloem schriftelijk aan De Warande worden vermeld.
6.5 Voor hergroei kunnen wij niet instaan.
6.6 Indien klachten van de afnemer door De Warande gegrond worden bevonden, zal De Warande naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van De Warande en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken.

7. Toepasselijk recht/bevoegde rechten
7.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
7.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen De Warande en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zutphen kennis, tenzij De Warande er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.